mapa strony   |   kontakt   |

Stały Sąd Polubowny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.02.2018
Stały Sąd Polubowny:

Przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm).

Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1)wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2)spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
4)wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5)rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
6)Z postępowania przed sądem sporządza się protokół.

W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ww. ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 i 1823).

Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych

Wniosek (PDF)
Wniosek (DOC)

Zapis na sąd polubowny (PDF)
Zapis na sąd polubowny (DOC)

Lista rzeczoznawców
LISTA ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO działającego przy WARMIŃSKO-MAZURSKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kopczyński
Dokument z dnia: 11.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 536
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 02.02.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl