mapa strony   |   kontakt   |

Dyrekcja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.02.2018
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie:
Krzysztof Wojciechowski


Zadania Inspekcji Handlowej w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy swojego zastępcy, wydaje zarządzenia, decyzje, wytyczne i polecenia uwzględniające kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:
- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
- kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym w zakresie określonym w ustawach regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
- podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
- organizowanie i prowadzenie stałego polubownego sądu konsumenckiego,
- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- kierowanie do właściwych sądów wniosków o ukaranie sprawców wykroczenia oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,
- prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji:

 • ograniczenie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wstrzymanie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wycofanie produktów z obrotu,
 • wstrzymanie świadczenia usług,
 • niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 • Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie:
  Tomasz Maria Starowieyski


  Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:
  - kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora,
  - koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Wydziału Kontroli Produktów Nieżywnościowych i Usług,
  - koordynowanie i nadzorowanie pracy Delegatury w Elblągu i Delegatury w Ełku,
  - wydawanie decyzji i postanowień w zastępstwie Wojewódzkiego Inspektora.

  Dyrektor Delegatury w Elblągu: Hanna Piwowarczyk

  Dyrektor Delegatury w Ełku: Ewa Sobociak

  Dyrektorzy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie działają z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, kierują działalnością Delegatury w zakresie powierzonych zadań i są za nie bezpośrednio odpowiedzialni przed Wojewódzkim Inspektorem.
  Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
  Podpisał: Justyna Krzeszewska
  Dokument z dnia: 06.07.2009
  Dokument oglądany razy: 9 443
  Opublikował: Justyna Krzeszewska
  Publikacja dnia: 02.02.2018
   
  Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


  bip.gov.pl