mapa strony   |   kontakt   |

Postępowania ws Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Postępowania w Sprawach Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich: Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm).

Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dołącza się:
1)opis okoliczności sprawy;
2)informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu;
3)kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

Inspekcja odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji tj.:
1)przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
2)przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła
3)przedsiębiorców produkujących paliwa;
4)banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej;
5)ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej;
6)usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
7)usług pośrednictwa finansowego;
8)usług informatycznych;
9)usług naukowo-badawczych;
10)usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne;
11)usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
12)nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
(art. 4 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm)

Inspekcja może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1)wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2)spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
4)wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5)rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.

Wniosek (PDF)
Wniosek (DOC)
Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (PDF)


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Adam Wolski
Dokument z dnia: 11.10.2017
Dokument oglądany razy: 10 836
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 19.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl